Bosch 62 6021 AP Budel

Bosch 62 6021 AP Budel

Dit item is verlopen op 23-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 14-12-2016
Einde bezwaartermijn: 14-12-2016
Datum beschikking: 01-11-2016

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben de de volgende vergunning(en) geheel of gedeeltelijk in te trekken:

Intrekken vergunning i.v.m. ruimte voor ruimte regeling, HZ_INT 20160286

De beschikking tot intrekking ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Gedurende deze termijn kan een ieder een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen.