Besluit ontheffing Wet geluidhinder Nieuwstraat 62a Budel

Besluit ontheffing Wet geluidhinder Nieuwstraat 62a Budel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben voor het bouwplan aan de Nieuwstraat 62a in Budel op 10 december 2019 besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor het toevoegen van 5 woningen binnen de bestaande bebouwing.

Hiervoor is de kruimelgevallenregeling toegepast uit de Wabo Art 2.12 lid 1 sub a onder 2ยบ. De woningen hebben een geluidsbelasting die iets hoger is dan de voorkeurswaarde. Het besluit tot verlening van hogere waarden ligt 6 weken ter inzage vanaf 18 december tot en met 29 januari 2020. Gedurende dezelfde termijn van terinzagelegging staat tegen het besluit rechtsreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.