Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck maakt bekend dat zij op 3 september 2019 de ‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019’ van de gemeente Cranendonck heeft vastgesteld.

Op welke wijze men gronden mag bebouwen en gebruiken is vastgelegd in bestemmingsplannen die worden vastgesteld door de gemeenteraad. Met toepassing van de ‘planologische kruimelgevallenlijst’ van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), kan echter worden afgeweken van een geldend bestemmingsplan. Dit kan door het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Afwegingskader

De beleidsregels bieden een afwegingskader bij aanvragen om een dergelijke omgevingsvergunning. De beleidsregels bevatten daarvoor een algemeen toetsingskader en specifieke regels over bijbehorende bouwwerken binnen de bebouwde kom.

Nieuwe beleidsregels

De nieuwe beleidsregels vervangen de ‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017’ van de gemeente Cranendonck vastgesteld op 7 februari 2017.