Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019

Dit item is verlopen op 30-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck maakt bekend dat zij op 3 september 2019 de ‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019’ van de gemeente Cranendonck heeft vastgesteld.

Op welke wijze men gronden mag bebouwen en gebruiken is vastgelegd in bestemmingsplannen die worden vastgesteld door de gemeenteraad. Met toepassing van de ‘planologische kruimelgevallenlijst’ van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), kan echter worden afgeweken van een geldend bestemmingsplan. Dit kan door het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Afwegingskader

De beleidsregels bieden een afwegingskader bij aanvragen om een dergelijke omgevingsvergunning. De beleidsregels bevatten daarvoor een algemeen toetsingskader en specifieke regels over bijbehorende bouwwerken binnen de bebouwde kom.

Nieuwe beleidsregels

De nieuwe beleidsregels vervangen de ‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017’ van de gemeente Cranendonck vastgesteld op 7 februari 2017.