Aanvraag en verleende Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Broekkant 72 in Budel

Aanvraag en verleende Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Broekkant 72 in Budel

Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Op 29 maart 2016 is er een aanvraag binnengekomen met betrekking tot de opslag van schroot,  artikel 22a 1 onder b van het Besluit Omgevingsrecht, op het perceel Broekkant 72 in Budel. Het besluit tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning dateert van 10 mei 2016.

Publicatie

Vanwege het ontbreken van een eerdere publicatie van deze aanvraag en het besluit op de aanvraag, vindt er alsnog een publicatie plaats. Hiermee wordt de kenbaarheid van het genomen besluit gegeven en daarbij de mogelijkheden voor het gebruikmaken van de bijbehorende rechtsmiddelen.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken na deze publicatie (uiterlijk 26 juli 2017) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Cranendonck. Ook bestaat er de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank 0ost-Brabant, t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch.

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Op de beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.