Na de verkiezingen in maart hebben alle partijen in de gemeenteraad van Cranendonck met elkaar afgesproken om te proberen afspraken te maken over speerpunten waarover in de komende bestuursperiode besluiten moet worden genomen.

In een aantal bijeenkomsten hebben de partijen gesproken over de verschillende thema’s waarmee het college van burgemeester en wethouders aan de slag moet. Deze zijn vastgelegd in een raadsagenda 2022 – 2026. Ondanks alle inspanningen is het uiteindelijk niet gelukt om met alle partijen volledige overeenstemming te bereiken over de thema’s in de raadsagenda. Er is bewust voor gekozen om het college op hoofdlijnen richting te geven over de onderwerpen waarmee het aan de slag moet. Het college is nu aan zet om de uitwerking van deze thema’s voor te leggen aan de raad en vervolgens voortvarend met de uitvoering daarvan aan de slag te gaan.

Omdat het belangrijk wordt gevonden om inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven te betrekken bij het opstellen van de definitieve raadsagenda 2022 – 2026 is de inhoud van de voorlopige raadsagenda vanaf vandaag openbaar en kan gereageerd worden door het sturen van een e-mail naar gemeenteraad@cranendonck.nl voor 12 juni 2022.

De voorlopige raadsagenda is terug te vinden op de website van de gemeente en wordt deze week ook integraal gepubliceerd in het HAC-weekblad.

De raadagenda 2022 – 2026 wordt definitief vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juli 2022.