In zijn besluit van 12 december 2022 heeft de burgemeester besloten om  inspraak te verlenen in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Inspraakverordening bij de voorbereiding van de Beleidsregel Evenementen gemeente Cranendonck 2023.

Inhoud

In deze beleidsregel legt de burgemeester ten aanzien van 24 onderwerpen die van toepassing zijn op het plaatsvinden van evenementen in de gemeente Cranendonck (bijvoorbeeld evenementenlocaties, geluidsproductie, kermisindeling en verkeersaspecten) zijn beleidsstandpunten vast die dienen te worden toegepast bij de verlening van evenementenvergunningen en meldingacceptaties van evenementen.

Procedure

Tot vier weken na de datum van bekendmaking van deze inspraakprocedure kunnen ingezetenen en belanghebbenden een schriftelijke inspraakreactie/zienswijze indienen. Dat regelt u eenvoudig online. 

Inspraakreactie indienen  

U kunt de concept-beleidsregel onderaan de pagina downloaden.

Na de beëindiging van de inspraakprocedure betrekt de burgemeester de ingediende zienswijzen bij de totstandkoming van deze beleidsregel.

Een overzicht van deze zienswijzen, alsmede de beoordeling van deze zienswijzen,  wordt opgenomen in het eindverslag in de zin van artikel 5, eerste lid, van de Inspraakverordening en wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Informatie

In de periode dat schriftelijke zienswijzen met betrekking tot de concept-beleidsregel kunnen worden ingediend, kunt u eventuele vragen stellen en/of nadere informatie inwinnen bij de heer J. Desmares door een mail te sturen naar j.desmares@cranendonck.nl