Als grootste fractie heeft ELAN gisteren het initiatief genomen om in een overleg met alle andere fracties te bespreken hoe een gezamenlijk raadsakkoord op hoofdlijnen en nieuw college van B&W tot stand kan komen.

De uitkomst van dit gesprek is dat in een eerste verkennende ronde Patrick Beerten als informateur met alle fracties in gesprek gaat om te inventariseren hoe zij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen interpreteren en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een gezamenlijk raadsakkoord op hoofdlijnen. Een dergelijk raadsakkoord moet dan leidend zijn voor de komende vier jaren en de basis vormen voor een college dat daaraan uitvoering kan geven.

De eerste gesprekken vinden deze week plaats waarna hierover verslag wordt uitgebracht. Daarna wordt besloten hoe het vervolg van de collegevorming er uit zal zien.