Registratie aanduiding politieke partij

Registratie aanduiding politieke partij

Nieuwe plaatselijke politieke groeperingen

Nieuwe politieke groeperingen, die onder een bepaalde aanduiding deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022, moeten zich uiterlijk 20 december 2021 bij het centraal stembureau van gemeente Cranendonck laten registreren. (Kieswet art. G3 en G4)

De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Deze aanduiding kan op de kandidatenlijst worden vermeld. Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de groepering
 • De afkorting van de naam van de groepering
 • Combinatie van beide

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer worden bijgehouden door de Kiesraad. Het register van de Provinciale Staten wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij gemeente ’s-Hertogenbosch. Vlak voor de verkiezingen wordt door het CS van de 2e Kamer en van Provinciale Staten een actueel overzicht gepubliceerd van de op dat moment nog geldende geregistreerde aanduidingen.

De in Cranendonck deelnemende landelijke partijen zijn:

 • CDA
 • VVD

Voor een lokale politieke partij die zich al heeft laten registreren en een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd is geen nieuwe registratie nodig. Het register van aanduidingen voor gemeenteraad wordt bijgehouden door het centraal stembureau van de gemeente Cranendonck.

De in Cranendonck geregistreerde partijen zijn:

 • Cranendonck Actief!
 • Pro6
 • ELAN

Waarborgsom registratie

Voor registratie van een nieuwe aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL85BNGH0285003739 ten name van gemeente Cranendonck, onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie
 • naam van de politieke groepering

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die u dient te overleggen bij het verzoek tot registratie. U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering bij de eerstvolgende verkiezing van de gemeenteraad een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt teruggestort op het rekeningnummer van waaruit het is betaald.

Wat is nodig voor registratie?

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is niet toegestaan).

Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overgelegd:

 • Schriftelijk verzoek tot registratie van aanduiding;
 • Notariële akte (gewaarmerkt afschrift) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid;
 • Bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan half jaar);
 • Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50. ’;
 • Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vindt u op de website van de Kiesraad.

Let op: Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Welke aanduidingen mag u registreren

Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen in de volgende gevallen:

 • De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een aanduiding die ten behoeve van de gemeenteraad van Cranendonck is geregistreerd.
 • De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.

De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens.

 • Het verzoek wordt tevens op volledigheid beoordeeld. De politieke groepering krijgt daarna de mogelijkheid om het verzoek aan te vullen (art 4:5 Awb). Verzoeken die zijn ontvangen of aangevuld worden na de tweeënveertigste dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling.

Ondersteuningsverklaringen

Alle nieuwe partijen moeten ten minste 20 ondersteuningsverklaringen inleveren. Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van kiezers waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. De kiezer moet deze verklaring bij de gemeente Cranendonck afleggen en moet zich daarbij identificeren.

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?

Een ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd door iemand die in de gemeente Cranendonck geregistreerd is als kiezer. Iemand die zelf op de kandidatenlijst staat, mag ook een ondersteuningsverklaring afleggen, voor zover deze in de gemeente Cranendonck woont. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon af te leggen.

Hoe kan een ondersteuningsverklaring worden afgelegd?

U kunt het formulier hiervoor uit OSV halen. Dit is het H4 formulier. Dit geeft u aan de kiezer. Let op: op de ondersteuningsverklaringen moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde zijn vermeld als op de kandidatenlijst. De kiezer neemt het formulier mee naar het gemeentehuis en vult het onder toeziend oog van een ambtenaar in. De kiezer moet zich hierbij identificeren.

De kiezer kan via deze website een afspraak maken voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring.

Periode afleggen ondersteuningsverklaringen

De periode voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen is 3 tot en met 31 januari 2022.