Kandidaatstelling

Kandidaatstelling

Kandidaatstelling

31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag moeten alle partijen tussen 9.00 uur en 17.00 uur de kandidatenlijsten inleveren.

Kandidatenlijst

Kandidaten moeten om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • wonen in de gemeente waarvoor de verkiezing plaatsvindt, en
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

Leeftijd

De toetsdatum van de woonplaats en de leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag weliswaar op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad en kan pas worden toegelaten op het moment dat hij of zij 18 jaar wordt.

Woonplaats

Op het moment van kandidaatstelling hoeven de kandidaten (nog) niet in de gemeente te wonen waar zij verkiesbaar zijn. Kandidaten die nog niet wonen in de gemeente waarvoor zij verkiesbaar zijn, moeten wel verklaren dat zij van plan zijn om te verhuizen naar de gemeente Cranendonck wanneer zij in de gemeenteraad komen. Deze verklaring van de kandidaat moet bij de kandidaatstelling worden ingeleverd.

Nationaliteit

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. EU-onderdanen of mensen die minstens 5 jaar onafgebroken in Nederland wonen kunnen gemeenteraadslid worden.

Aantal kandidaten

Op de kandidatenlijst mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

Maken kandidatenlijst   

De kandidatenlijst maakt u in OSV. Alle documenten die u nodig heeft voor de kandidaatstelling kunt u ook via OSV aanmaken. U kunt OSV gratis verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad.

Let erop dat de gegevens van de kandidaten exact overeen komen met de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of geen voornamen vermeldt. De kandidaten worden uiteindelijk op het stembiljet vermeld, zoals op de kandidatenlijst is aangegeven.

Waarborgsom kandidaatstelling

Dit geldt alleen voor die partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald. Deze moeten een waarborgsom voor de kandidaatstelling betalen.

Voor deze nieuwe partijen geldt dat uiterlijk op 17 januari 2022 de waarborgsom van € 225,00 voor de kandidaatstelling moet zijn ontvangen. De waarborgsom maakt u over op rekeningnummer NL46BNGH0285001531 t.n.v. gemeente Cranendonck, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling
 • naam van de politieke groepering

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die u als nieuwe partij dient te overleggen bij de kandidaatstelling.

De waarborgsom wordt niet teruggestort als het aantal behaalde stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook krijgen de groeperingen de waarborgsom niet terug als zij op de dag van de kandidaatstelling geen geldige kandidatenlijst inleveren.

Inleveren bij kandidaatstelling

Bij de kandidaatstelling levert u het volgende in:

 • De kandidatenlijst (H1);
 • Een verklaring van de gemachtigde van de politieke partij waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is, tenzij de gemachtigde zelf de lijst inlevert (H3-1);
 • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat (H9);
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat (voor- en achterkant in verband met het Burgerservicenummer);
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;
 • Eventueel: vestigingsverklaringen van kandidaten die nu (nog) niet in de gemeente Cranendonck wonen, dat zij bij benoeming als raadslid in de gemeente Cranendonck gaan wonen.
 • Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigde van de partij (van meerdere partijen), dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen;

Partijen die nu geen deel uitmaken van de gemeenteraad moeten daarnaast ook inleveren:

 • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00

Voorinlevering

Politieke partijen kunnen hun kandidatenlijst en de bijbehorende stukken al vóór de dag van kandidaatstelling laten controleren. Dit wordt voorinlevering genoemd. Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u vanaf de informatiebijeenkomsten voor partijen en kandidaten (29 november 2021) een afspraak maken om uw kandidatenlijst en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Een afspraak hiervoor maakt u telefonisch via 14 0495 of stuur een e-mail naar verkiezingen@Cranendonck.nl.

Ook al blijkt bij deze voorinlevering dat alle stukken in orde zijn, moeten partijen de stukken toch op de dag van kandidaatstelling inleveren.

Dag van de kandidaatstelling

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag moet de bevoegde inleveraar van de partij tussen 9.00 en 17.00 uur officieel de kandidatenlijst en alle bijbehorende stukken indienen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken met ons om te voorkomen dat u moet wachten. Als u gebruik maakt van de voorinlevering, kunnen wij dan een afspraak voor de definitieve inlevering met u maken. Wilt u al eerder een afspraak maken om zeker te zijn van een bepaalde tijd? Dan kunt u een mail sturen naar verkiezingen@cranendonck.nl.

Verzuimen

Op dinsdag 1 februari 2022, de dag na de dag van kandidaatstelling, onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste aanduiding. Als er bij het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken - dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan deze verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur. Het alsnog inleveren van een kandidatenlijst of het alsnog plaatsen van een kandidaat op de lijst, is geen herstelbaar verzuim.

Definitief besluit geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting het definitieve besluit bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op en legt dit ter inzage.

Nummering kandidatenlijsten

Eerst worden de lijsten genummerd van groeperingen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de groeperingen bij die verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De groepering die het hoogst aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Nieuwe partijen volgen daarna. Wanneer er meerdere nieuwe partijen zijn, wordt er geloot tussen deze nieuwe partijen.