Aankondiging voorgenomen verkoop van grond en daarop gelegen bebouwing aan Kinderopvang De Vlindertuin te Soerendonk 

Objectinformatie:

Adres: Cranendonck 4, 6027 RK Soerendonk

Perceel: Maarheeze, sectie G, nummers 155 ged. (hierna: “het Perceel”)

Perceelgrootte: ca. 2.050 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om het Perceel te verkopen aan Kinderopvang De Vlindertuin voor de realisatie van een kinderdagverblijf. Het Perceel is gelegen in het gebied “Baronie van Cranendonck” (hierna: “de Baronie”). Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Kinderopvang De Vlindertuin wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

1.       De Gemeente en Kinderopvang De Vlindertuin zijn al sinds 2015 met elkaar in gesprek over vestiging in de Baronie;
2.       Kinderopvang De Vlindertuin is een van de partijen waarmee de Gemeente een intensief, meerjarig proces heeft doorlopen om uiteindelijk te komen tot een Vitaliteitsvisie (vastgesteld door de Gemeenteraad, mei 2019) en een Ruimtelijke en Financiële Uitwerking voor de Baronie (vastgesteld door de Gemeenteraad, februari 2020);
3.       Kinderopvang De Vlindertuin heeft een projectplan ingediend dat precies past binnen de kaders van voornoemde visie en uitwerking. Dit heeft onder andere betrekking op de invulling van het thema Vitaliteit en de beoogde vorm van samenwerking met andere initiatiefnemers in de Baronie. De ontwikkeling van de Baronie betreft een organische gebiedsontwikkeling, waarbinnen de realisatie van een kinderopvang gewenst en passend is;
4.       Het onder 2. beschreven intensieve, meerjarige proces is doorlopen met meerdere initiatiefnemers, een breed samengestelde klankbordgroep en direct omwonenden. Door de wensen van de direct omwonenden te inventariseren, was duidelijk met welke belangen de Gemeente in de overleggen met Kinderopvang De Vlindertuin rekening moest houden. De besluitvorming door de Gemeenteraad was openbaar. Daarmee is een voldoende transparant proces doorlopen, waarin geïnteresseerden in vestiging binnen de Baronie ruimschoots de gelegenheid hebben gehad zich te melden en zich hiervoor te kwalificeren. Gedurende deze jaren heeft geen enkele partij zich bij de Gemeente gemeld als geïnteresseerde;
5.       Door nu alsnog een openbare selectieprocedure te volgen, zou tevens het intensieve en jarenlange samenwerkingsproces tussen de Gemeente en Kinderopvang De Vlindertuin teniet worden gedaan.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Kinderopvang De Vlindertuin als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het Perceel.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Met vragen kunt u zich wenden tot Rob van Midden, projectmanager Gemeente Cranendonck, per e-mail: r.vanmidden@cranendonck.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).