Objectinformatie:

Adres: Ongenummerd, ter hoogte van Dr. Ant. Mathijsenstraat 9
Perceel: Budel sectie F nummer 5194, gedeeltelijk. (hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 54 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om een perceelruiling aan te gaan met Van Schijndel vastgoed BV. Deze ruiling is een onderdeel van een ontwikkeling voor de realisatie van een supermarkt. Op het perceel dat de Gemeente voornemens is aan Van Schijndel Vastgoed BV over te dragen is een nutsvoorziening t.b.v. voornoemde supermarkt voorzien. De gemeente ruilt het perceel voor een perceel grond aan de Willem II t.b.v. een goede aansluiting op de openbare ruimte. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Van Schijndel Vastgoed wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente om Van Schijndel Vastgoed BV als enige serieuze gegadigde voor de aankoop van het Perceel aan te merken is als volgt:

 • Contractuele afspraken
  In 2019 is een overeenkomst gesloten met Van Schijndel Vastgoed BV. Hierin is de perceelruil reeds contractueel overeengekomen. De grondruil is noodzakelijk voor de verdere uitwerking van het project.
 • Er is geen opzichzelfstaande ontwikkeling mogelijk
  Gelet op de geringe omvang van de te ruilen percelen is een zelfstandige ontwikkeling hierop uitgesloten.
 • Maatschappelijke belang
  De verplaatsing van de betreffende supermarkt naar de Dr. Ant. Mathijsenstraat vormt een belangrijk onderdeel van het Centrumplan Budel, hetgeen is vastgesteld in 2018.
 • Langlopend project
  Het is algemeen bekend dat er al jaren wordt gewerkt aan de realisatie van een supermarkt op de betreffende locatie, raadpleegbaar op https://www.cranendonck.nl/centrumplan-budel

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Van Schijndel Vastgoed BV als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het Perceel via perceelruiling.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Met vragen kunt u zich wenden tot dhr. S. Lemmen, per e-mail: s.lemmen@cranendonck.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).