Objectinformatie:

Adres: Schimmelstraat (ongenummerd), nabij Sterkselseweg te Maarheeze 
Perceel: kadastraal bekend gemeente Maarheeze sectie E nummer 529 (gedeeltelijk)
(hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: circa 31 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om bovengenoemd perceel te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. (hierna: “Enexis”), voor de realisatie van een netstation t.b.v. de energievoorziening van de toekomstige woonwijk De Waterbrink. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Enexis wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie:

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  • De aanleg van een netstation is noodzakelijk voor een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen.
  • Een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen is een publiek belang.
  • Om het netwerk (ook in de toekomst) zo optimaal mogelijk te laten functioneren moet het elektriciteitsnet in de omgeving worden uitgebreid.
  • Het Perceel leent zich voor de aanleg van een netstation en vanuit daar kan de belasting in de  omgeving goed verdeeld worden.
  • Enexis is op deze locatie netbeheerder.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Enexis als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het Perceel.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na 16 juni 2023, zijnde de datum van publicatie van deze aankondiging, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met S. Lemmen, s.lemmen@cranendonck.nl.
 
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).