Objectinformatie: 

Adres: Europalaan-Noord, nabij nummer 105 – Gastelseweg 71 te Budel 
Perceel: kadastraal bekend gemeente Budel sectie H nummer 140 (gedeeltelijk) en Budel sectie F nummer 5008 (gedeeltelijk)
(hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: circa 30 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om het Perceel te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. (hierna: “Enexis”), voor de realisatie van een netstation. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Enexis wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  • De aanleg van een netstation is noodzakelijk voor een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen.
  • Een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen is een publiek belang.
  • Om het netwerk (ook in de toekomst) zo optimaal mogelijk te laten functioneren moet het elektriciteitsnet in de omgeving worden uitgebreid.
  • Het Perceel leent zich voor de aanleg van een netstation en vanuit daar kan de belasting in de  omgeving goed verdeeld worden.
  • Enexis is op deze locatie netbeheerder.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Enexis als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het Perceel.

Reageren

Kun je je niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kun je binnen twintig (20) werkdagen na 21 april 2023, zijnde de dag van publicatie van deze aankondiging, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer je een kort geding start tegen de Gemeente moet je de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doe je door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeer je de gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heb je rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met H. Bruekers, h.bruekers@cranendonck.nl
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).