Objectinformatie:

Adres: Boszicht ongenummerd (nabij huisnummer 230)
Perceel: Budel, sectie G, nummer 1442 (gedeeltelijk) (hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 96 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om op het Perceel een recht van opstal te verlenen aan Vodafone Libertel B.V. te Maastricht voor de realisatie van een antennemast. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Vodafone Libertel B.V. te Maastricht wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  • De vergunning geeft uitvoering aan de landelijke dekkingseisen voor de operators.
  • Op basis van het jaarlijkse plaatsingsplangesprek is overeenstemming bereikt met de providers/operators om tot een goede verdeling van antennes te komen op het grondgebied van de gemeente Cranendonck. Deze vergunning geeft daar uitvoering aan.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Vodafone Libertel B.V. te Maastricht als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verlening van het recht van opstal op het Perceel.
 

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na vrijdag 17 maart 2023, zijnde de dag de publicatie van deze aankondiging, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).