Objectinformatie:

Adres: Gelegen aan De Kleine Bruggen/Molenheide ongenummerd te Soerendonk
Percelen: Maarheeze, sectie G, nummer 1354 (gedeeltelijk) en Maarheeze sectie E, nummer 768 (hierna: “de Percelen”)
Perceelgrootte: MHZ00G1354 ca. 7,15 ha en MHZ00E768 ca. 9,92 ha.

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om de Percelen tot en met 31 december 2023 te verpachten aan VOF Limousinbedrijf van Lievenoogen ten behoeve van de beweiding door Limousin-runderen (Natuurinclusieve Landbouw). De percelen zijn gelegen in het gebied “Baronie van Cranendonck” (hierna: “de Baronie”). Ten aanzien van de voorgenomen transactie met VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  1. De Gemeente VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen zijn al sinds 2015 met elkaar in gesprek over vestiging in de Baronie;
  2. VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen is een van de partijen waarmee de Gemeente een intensief, meerjarig proces heeft doorlopen om uiteindelijk te komen tot een Vitaliteitsvisie (vastgesteld door de Gemeenteraad, mei 2019) en een Ruimtelijke en Financiële Uitwerking voor de Baronie (vastgesteld door de Gemeenteraad, februari 2020);
  3. VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen heeft een projectplan ingediend dat precies past binnen de kaders van voornoemde visie en uitwerking. Dit heeft onder andere betrekking op de invulling van het thema Vitaliteit en de beoogde vorm van samenwerking met andere initiatiefnemers in de Baronie. De ontwikkeling van de Baronie betreft een organische gebiedsontwikkeling, waarbinnen de realisatie van Natuurinclusieve Landbouw gewenst en passend is;
  4. Het projectplan is ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de Provincie Noord-Brabant (GOB) voor subsidiëring. In afwachting van een definitieve beschikking door het GOB, gevolgd door een publicatie van het voornemen om de realisatie van het projectplan op de Percelen mogelijk te maken, is Gemeente bereid om een pachtovereenkomst met VOF Limousinbedrijf van Lievenoogen aan te gaan om tijdelijke beweiding (tot en met 31 december 2023) van Limousin-runderen mogelijk te maken;
  5. Het onder 2. beschreven intensieve, meerjarige proces is doorlopen met meerdere initiatiefnemers, een breed samengestelde klankbordgroep en direct omwonenden. Door de wensen van de direct omwonenden te inventariseren, was duidelijk met welke belangen de Gemeente in de overleggen met VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen rekening moest houden. De besluitvorming door de Gemeenteraad was openbaar. Daarmee is een voldoende transparant proces doorlopen, waarin geïnteresseerden in vestiging binnen de Baronie ruimschoots de gelegenheid hebben gehad zich te melden en zich hiervoor te kwalificeren. Gedurende deze jaren heeft geen enkele partij zich bij de Gemeente gemeld als geïnteresseerde.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor tijdelijke pacht (tot en met 31 december 2023) van de Percelen.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Met vragen kunt u zich wenden tot Rob van Midden, projectmanager Gemeente Cranendonck, per e-mail: r.vanmidden@cranendonck.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).