Objectinformatie:

Adres: nabij Romrijten 10 te Maarheeze
Perceel: gemeente Maarheeze sectie B nummer 1602 gedeeltelijk (hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 600 m².

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om op het Perceel een recht van opstal te verlenen aan Tennisclub Maarheeze (hierna: “de Club”), ten behoeve van de aanleg en het houden en instandhouden van padelbanen. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met de Club wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  • Het Perceel maakt onderdeel uit van het tenniscomplex en vormt daarmee één geheel;
  • Het tenniscomplex is reeds in gebruik bij de Club, waardoor het tenniscomplex tezamen met het Perceel als één geheel geëxploiteerd kan worden door de Club;
  • Het Perceel is gesitueerd op een bestaande tennisbaan die reeds door de Club in gebruik was.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat de Club als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor een recht van opstal op het Perceel.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na 20 januari 2023, zijnde de dag van deze publicatie, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Monique Bessems, via telefoonnummer 0495-431246 of per e-mail: m.bessems@cranendonck.nl.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).